riiva: (kahvia ja tupakkaa)
[personal profile] riiva

oon niin järjettömän innoissani tästä levitoinnista ettei mitään järkee.
käytiin eilen paulan kanssa vanhalla ja hylätyllä kalapakastamolla kuvaamassa ja tuli supermakeita kuvia, käykää tsekkaa tästä! ootan nyt innolla et saatais aikaa mennä sinne uudestaan ja sit otan levitointi kuvii siellä! näytän kokoajan tältä *_________*
en malttanu ees kouluun mennä ku piti päästä testaan tätä juttua. uus yritys huomenna.
mulla on nälkä ja teevesi on ollu pannus ny toista tuntii. vois pistää hautumaa ja käydä nostaa pyykit koneesta. roger that.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.